ALGEMENE VOORWAARDEN.

Betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de cliënt en de therapeut.

•De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Indien de cliënt een restitutie polis heeft of achteraf blijkt dat hij niet verzekerd is, of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn aanvullende verzekering vergoed wordt, krijgt de cliënt alsnog een factuur voor de gemaakte kosten toegestuurd.

•Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de therapeut zich het recht minimaal 75% van het tarief voor de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen.

•De factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

•Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

•Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten ( met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De (buiten)gerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 40,- euro, alles exclusief omzetbelasting.

Huisregels en bejegening

•Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.

•De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto,fiets).

•Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen en wilt u ervoor zorgen dat uw auto niet op privéterrein van omliggende bedrijven geparkeerd staat. Er geldt betaald parkeren voor de parkeervakken voor de praktijk, waarvoor u zelf verantwoordelijk voor bent

•Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.

•Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer,politie) op te volgen.

•De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit aan te geven.

•Indien er door bv geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

•Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van de andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

•De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn.

•Als er derden (bv stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

•De therapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

•Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de cliënt en therapeut een andere therapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden.

•Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Klachten

•Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut.

•De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.

•Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF

•De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.